Ruby.  Vote for Ruby, K9 Humane Dog Hero Award

Ruby. Vote for Ruby, K9 Humane Dog Hero Award

http://herodogawards.org/dog/ruby/